مقاله168
 • نقشه راه فناوری – قسمت پنجم

  چهارچوب علمی تدوین نقشه راه پس از انجام فعالیت های مقدماتی نظیر انتخاب مسئول تدوین نقشه راه، تعیین ا ...

 • معرفی کتاب سیستم های کاهش هزینه و طراحی برای تولید پذیری

  تولید اقتصادی یک محصول و کامیابی مالی موجبات رشد واحد های اقتصادی در جنبه های مختلف و بقای پر ثمر آن ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و چهارم

  برنامه ریزی پلت فرم محصول پلت فرم محصول، مجموعه ای از ابزار و تجهیزات است که در میان مجموعه ای از مح ...

 • معرفی کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی

  در کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی به نقش تکنولوژی در خلق ثروت، الگوهای جدید مدیریت تکنولوژی، چرخه های حی ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت هشتم

  انواع هوشمندی و رابطه آنها با یکدیگر انواع هوشمندی و مفاهیمی همچون هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی ...

 • نقشه راه فناوری – قسمت چهارم

  مراحل تهیه نقشه راه فرایند تدوین نقشه راه را می توان در سه مرحله کلی خلاصه نمود. این رویکرد سه مرحله ...

 • معرفی کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات

  هدف فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات، ایجاد توانایی در خواننده برای طرح ریزی،اجرا و بهبود مستمر فرآی ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم

  بخش بندی بازار مشتریان را می توان عناصری متعلق به بخش های مجزای بازار تصور نمود. بخش بندی بازار به ب ...

 • معرفی کتاب مبانی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی

  این کتاب بسیاری از مفاهیم آشنا و ناآشنا در گستره تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی را با دیدی کاوشگرانه مور ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت هفتم

  سازمان ها به منظور استفاده شایسته از هوشمندی فناوری باید از ابزارهای هوشمندی فناوری مناسب استفاده نم ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده