مقاله203
 • کتاب بنگاه و قابلیت

  اقتصاددانان هنوز تمایل زیادی به استفاده از برساخته های نظری خود دارند؛ چرا که امکان اندازه گیری و مح ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم

  گام پنجم شناسایی نیازهای مشتری: تأمل و تفکر بر روی نتایج و فرآیند گام نهایی در شناسایی نیازهای مشتری ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم

  گام چهارم شناسایی نیازهای مشتری: اهمیت تقریبی نیازها را مشخص کنید فهرست سلسله مراتبی به تنهایی نمی ت ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و پنجم

  نتایج گام های اول و دوم، باید فهرستی از 50 تا 300 شرح نیاز باشد. بدیهی است که کار با چنین حجم عظیمی ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم

  گام دوم شناسایی نیازهای مشتری: تفسیر داده های خام بر اساس نیازهای مشتریان نیازهای مشتریان به صورت اظ ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم

  هنر استخراج داده از نیازهای مشتری  رویکرد اصلی این است که پذیرای اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان باشی ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم

  گام اول شناسایی نیازهای مشتری: جمع آوری داده های خام از مشتریان فلسفه اصلی از خلق یک کانال اطلاعاتی ...

 • معرفی کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی

  موضوع کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی، مبانی فکری علم اقتصاد و تحلیل شکل گیری اندیشه اقتصادی از زمان یونان ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و یکم

  گام های شناسایی نیازهای مشتری شناسایی نیازهای مشتری، خود یک فرآیند است که می توان برای آن یک روش پنج ...

 • معرفی کتاب موتورهای محرک نوآوری

  موتورهای محرک نوآوری: چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظام های نوآوری فناورانه کتاب موتورهای محرک ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده