کتاب ها

معرفی کتاب سیستم های کاهش هزینه و طراحی برای تولید پذیری

معرفی کتاب سیستم های کاهش هزینه و طراحی برای تولید پذیری
تولید اقتصادی یک محصول و کامیابی مالی موجبات رشد واحد های اقتصادی در جنبه های مختلف و بقای پر ثمر آنها را فراهم می سازد. اما حصول این مهم نه با تصمیمات سلیقه ای بلکه با ب...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی

معرفی کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی
در کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی به نقش تکنولوژی در خلق ثروت، الگوهای جدید مدیریت تکنولوژی، چرخه های حیات تکنولوژی، فرایند نوآوری تکنولوژی، تحقیق و توسعه تکنولوژی و مباحث دی...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات

معرفی کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات
هدف فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات، ایجاد توانایی در خواننده برای طرح ریزی،اجرا و بهبود مستمر فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات (م.پ.ت) در پروژه ها یا هر کاربرد دیگر است...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مبانی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی

معرفی کتاب مبانی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی
این کتاب بسیاری از مفاهیم آشنا و ناآشنا در گستره تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی را با دیدی کاوشگرانه مورد بررسی قرار می دهد تا خواننده که با مقوله سیاستگذازی برای توسعه تکنول...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

معرفی کتاب مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت
در سراسر تاریخ انسان ، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است. فعالیت دولت ها، شرکت های جهانی، شرکت های خصوصی و تک تک افراد به شدت به تکنولوژی واب...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب مغز جهانی

دانلود کتاب مغز جهانی
کتاب مغز جهانی توصیف غنی از مدل های مختلف نوآوری شبکه را ارائه می دهد و مجموعه ای از دستورالعمل ها را جهت شناسایی و آماده شدن شرکت ها برای فرصت های نوآوری مشارکتی ارائه م...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب دیپلماسی علم؛ روزی نو یا صبحی کاذب

معرفی کتاب دیپلماسی علم؛ روزی نو یا صبحی کاذب
ديپلماسي علم مفهوم نسبتاً جديدي است كه طي سال‌ های اخير به‌ طور فزاينده‌ اي مورد توجه هر دو گروه سياستمدارن و دانشمندان قرار گرفته و در بسياري از سخنراني‌ ها، مذاكرات، تأ...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب درآمدی بر فلسفه تکنولوژی

معرفی کتاب درآمدی بر فلسفه تکنولوژی
هدف از کتاب درآمدی بر فلسفه تکنولوژی آشنا ساختن دانشجویان تازه‌ کار با رویکردهای فلسفی مختلف به فلسفه‌ ی تکنولوژی است. این کتاب در دوازده فصل ارائه شده و به مواردی مانند...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب توسعه سازمان های نوآور

معرفی کتاب توسعه سازمان های نوآور
در کتاب توسعه سازمان های نوآور سعی شده است به جای ارائه ابزارها و تکنیک‌ های اختصاصی در مورد نوآوری به فرهنگ و چهارچوب نوآوری و تبدیل فضای سازمان به یک فضای حمایتی برای ر...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب پیش بینی و مدیریت فناوری

معرفی کتاب پیش بینی و مدیریت فناوری
هدف از این کتاب تربیت مدیران بهتر برای قرن بیست و یکم است. تمام سازمان ها به دلیل تصمیمات مدیران موفق شده یا شکست می خورند. شواهد نشان می دهد نقش حیاتی بسیاری از مدیران،...
بیشتر بخوانید