تخصصی

نقشه راه فناوری – قسمت پنجم

نقشه راه فناوری – قسمت پنجم
چهارچوب علمی تدوین نقشه راه پس از انجام فعالیت های مقدماتی نظیر انتخاب مسئول تدوین نقشه راه، تعیین اعضای تیم، تشکیل تیم، تعریف قلمرو و حدود و ثغور نقشه راه و غیره؛ نوبت ب...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و چهارم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و چهارم
برنامه ریزی پلت فرم محصول پلت فرم محصول، مجموعه ای از ابزار و تجهیزات است که در میان مجموعه ای از محصولات به اشتراک گذاشته می شود. معمولاً اجزا و قطعات فرعی مهم ترین این...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم
در پست قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. سازمان حسابرسي كل آمريكا پس از بررسی های متعدده به اين ن...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت هشتم

هوشمندی فناوری – قسمت هشتم
انواع هوشمندی و رابطه آنها با یکدیگر انواع هوشمندی و مفاهیمی همچون هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، هوشمندی رقبا، پویش محیطی، پایش فناوری، دیده بانی فناوری، هوشمندی اجت...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت چهارم

نقشه راه فناوری – قسمت چهارم
مراحل تهیه نقشه راه فرایند تدوین نقشه راه را می توان در سه مرحله کلی خلاصه نمود. این رویکرد سه مرحله ای، با آن چه که پژوهشگاه سَندیا تجربه نموده است شباهت دارد؛ البته در...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت نهم

میانجی ها – قسمت نهم
در این پست میانجی مشروعیت بخش تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ار...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل نوآوری تدریجی که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم
بخش بندی بازار مشتریان را می توان عناصری متعلق به بخش های مجزای بازار تصور نمود. بخش بندی بازار به بخش های مختلف به شرکت اجازه می دهد تا فعالیت های رقیبان خود، و هم چنین...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت هشتم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هشتم
يكي از معيارهايي كه جهت سنجش آمادگي و بلوغ فناوري‌ ها مورد استفاده قرار گرفته است، سطوح آمادگي (بلوغ) فناوري است. منكينز اين سطوح را به 9 سطح افزايش داد. از آن سال به بعد...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت هشتم

میانجی ها – قسمت هشتم
در این پست میانجی کارآفرین تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائه...
بیشتر بخوانید