نهادهای میانجی

میانجی ها – قسمت چهاردهم

میانجی ها – قسمت چهاردهم
در این پست میانجی ارزیابان فناوری تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکی...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت سیزدهم

میانجی ها – قسمت سیزدهم
در این پست میانجی تجاری ساز تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائ...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت دوازدهم

میانجی ها – قسمت دوازدهم
در این پست میانجی آزمون، ارزیابی و آموزش تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌های مورد نیازشان ب...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت یازدهم

میانجی ها – قسمت یازدهم
در این پست میانجی آینده‌ نگاران و پیش‌بینی‌ کنندگان تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مو...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت دهم

میانجی ها – قسمت دهم
در این پست میانجی تهیه کنندگان منابع تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به ت...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت نهم

میانجی ها – قسمت نهم
در این پست میانجی مشروعیت بخش تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ار...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت هشتم

میانجی ها – قسمت هشتم
در این پست میانجی کارآفرین تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائه...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت هفتم

میانجی ها – قسمت هفتم
در این پست میانجی شکل‌ دهندگان بازار تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آن ها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت ششم

میانجی ها – قسمت ششم
در این پست میانجی تسهیل گر تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائه...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت پنجم

میانجی ها – قسمت پنجم
در این پست میانجی کارگزارن تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آن­ ها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارا...
بیشتر بخوانید