نهادهای میانجی

میانجی ها – قسمت هجدهم

میانجی ها – قسمت هجدهم
همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت هفدهم

میانجی ها – قسمت هفدهم
مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در کش...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت شانزدهم

میانجی ها – قسمت شانزدهم
در این پست میانجی حقوق مالکیت فکری و محافظت از دستاوردها تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ ه...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت پانزدهم

میانجی ها – قسمت پانزدهم
در این پست میانجی استانداردساز و استانداردها تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت ‌های مورد نیاز...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت چهاردهم

میانجی ها – قسمت چهاردهم
در این پست میانجی ارزیابان فناوری تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکی...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت سیزدهم

میانجی ها – قسمت سیزدهم
در این پست میانجی تجاری ساز تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائ...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت دوازدهم

میانجی ها – قسمت دوازدهم
در این پست میانجی آزمون، ارزیابی و آموزش تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌های مورد نیازشان ب...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت یازدهم

میانجی ها – قسمت یازدهم
در این پست میانجی آینده‌ نگاران و پیش‌بینی‌ کنندگان تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مو...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت دهم

میانجی ها – قسمت دهم
در این پست میانجی تهیه کنندگان منابع تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به ت...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت نهم

میانجی ها – قسمت نهم
در این پست میانجی مشروعیت بخش تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ار...
بیشتر بخوانید