مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. برخي نويسندگان به اين مطلب اشاره داشته‌ اند و عنوان كرده‌...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت شانزدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت شانزدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهاردهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهاردهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. رويكرد رهبري راهبردی بیان می کند كه محرك‌ هاي راهبردی براي...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سیزدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سیزدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. زنجيره­ ی ارزش افزوده نوآوري، مدلي است كه هم مي‌ تواند بيا...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوازدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوازدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. هندرسون و كلارك بر اساس تحقيقات خود، اظهار كردند از آن جا...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت یازدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت یازدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. مدل آبرناتي‌ ـ کلارك در مورد علت اين كه «چرا در نوآوري جهش...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل قابليت‌ هاي سازماني که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت نهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت نهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل محرك راهبردی که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل نوآوری تدریجی که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید