طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم
گام پنجم شناسایی نیازهای مشتری: تأمل و تفکر بر روی نتایج و فرآیند گام نهایی در شناسایی نیازهای مشتری، تفکر و تأمل بر روی نتایج و فرایند است. اگرچه فرآیند شناسایی نیازهای...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم
گام چهارم شناسایی نیازهای مشتری: اهمیت تقریبی نیازها را مشخص کنید فهرست سلسله مراتبی به تنهایی نمی تواند اطلاعات مربوط به اهمیت تقریبی که مشتریان بر روی نیازهای متفاوت خو...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و پنجم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و پنجم
نتایج گام های اول و دوم، باید فهرستی از 50 تا 300 شرح نیاز باشد. بدیهی است که کار با چنین حجم عظیمی از نیازهای تفصیلی، غیرمنطقی بوده و خلاصه سازی آن برای فعالیت های بعدی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم
گام دوم شناسایی نیازهای مشتری: تفسیر داده های خام بر اساس نیازهای مشتریان نیازهای مشتریان به صورت اظهارات مکتوب بیان شده و در واقع حاصل تفسیر داده های خام است که از مشتری...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم
هنر استخراج داده از نیازهای مشتری  رویکرد اصلی این است که پذیرای اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان باشیم و از هرگونه مواجهه یا گرفتن موضع دفاعی پرهیز نماییم. جمع آوری داده ه...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم
گام اول شناسایی نیازهای مشتری: جمع آوری داده های خام از مشتریان فلسفه اصلی از خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا که به طور مستقیم مرتبط با مشتریان است، جمع آوری داده های...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و یکم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و یکم
گام های شناسایی نیازهای مشتری شناسایی نیازهای مشتری، خود یک فرآیند است که می توان برای آن یک روش پنج مرحله ای ارایه نمود. ما معتقدیم که یک ساختار کوچک برای تسهیل فعالیت ه...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی ام

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی ام
در این یادداشت روشی را برای شناسایی نیازهای مشتری ارایه می نماییم. فسلفه ی نهفته در این روش، خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا است که مستقیماً مشتریان را در بازار هدف ب...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و نهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و نهم
بیانیه ماموریت- مفروضات و محدودیت ها تیم توسعه در خلال تهیه بیانیه ماموریت، راهبردهای حوزه های متعدد کارکردی را در درون شرکت در نظر می گیرد. از میان این راهبردهای کارکردی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هشتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هشتم
برنامه ریزی پیش پروژه به محض تأیید پروژه و پیش از درخواست منابع اصلی، فعالیت برنامه ریزی پیش پروژه صورت می گیرد. این فعالیت از طریق یک تیم کوچک میان کارکردی ـ موسوم به تی...
بیشتر بخوانید