طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و چهارم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و چهارم
برنامه ریزی پلت فرم محصول پلت فرم محصول، مجموعه ای از ابزار و تجهیزات است که در میان مجموعه ای از محصولات به اشتراک گذاشته می شود. معمولاً اجزا و قطعات فرعی مهم ترین این...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم
بخش بندی بازار مشتریان را می توان عناصری متعلق به بخش های مجزای بازار تصور نمود. بخش بندی بازار به بخش های مختلف به شرکت اجازه می دهد تا فعالیت های رقیبان خود، و هم چنین...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و دوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و دوم
راهبرد رقابتی راهبرد رقابتی یک شرکت، رویکرد اصلی شرکت به بازارها و محصولات را با توجه به رقیبان موجود، تبیین می نماید. راهبرد رقابتی می تواند راهنمای شرکت برای انتخاب صحی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و یکم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و یکم
راهبرد رقابتی یک شرکت، رویکرد اصلی شرکت به بازارها و محصولات را با توجه به رقیبان موجود، تبیین می نماید. راهبرد رقابتی می تواند راهنمای شرکت برای انتخاب صحیح فرصت ها باشد...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهارم

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهارم
فناوری ‌ها از لحاظ نگرش دارای تقسیم ‌بندی متفاوت هستند: الف) براساس پیچیدگی و سرعت تغییر ب) براساس تناسب با شرایط ج) براساس اهمیت د) براساس حوزه‌ ی کاربرد هـ) براساس عمر...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم
گام اول فرایند برنامه ریزی محصول: شناسایی فرصت های توسعه محصول فرایند برنامه ریزی، با شناسایی فرصت های توسعه محصول آغاز می شود.. این گام را می  توان تحت عنوان «قیف فرصت»...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم
گام های فرایند برنامه ریزی محصول گام های فرایند برنامه ریزی محصول: ابتدا فرصت های چندگانه، اولویت بندی شده و سپس مجموعه ای از پروژه های خوش آتیه انتخاب می شوند. سپس منابع...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت هجدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت هجدهم
پروژه های توسعه محصول را می توان در قالب چهار نوع گروه بندی نمود: پلت فرم های محصول جدید محصولات فرعی پلت فرم های محصول موجود پیشرفت های تدریجی (بهبود) در محصولات جدید مح...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت هفدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت هفدهم
فرایند برنامه ریزی محصول «طرح محصول»، سبد پروژه های محصولی که قرار است توسط سازمان توسعه یابد و هم چنین زمان موردنیاز برای معرفی محصول به بازار را مشخص می سازد. فرایند بر...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت شانزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت شانزدهم
برنامه ریزی محصول فرایند «برنامه ریزی یا برنامه ریزی محصول»، قبل از تأیید رسمی پروژه ی توسعه محصول، پیش از به کارگیری منابع مهم، و قبل از شکل گیری یک تیم توسعه ی بزرگ تر،...
بیشتر بخوانید