طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم
گام اول فرایند برنامه ریزی محصول: شناسایی فرصت های توسعه محصول فرایند برنامه ریزی، با شناسایی فرصت های توسعه محصول آغاز می شود.. این گام را می  توان تحت عنوان «قیف فرصت»...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم
گام های فرایند برنامه ریزی محصول گام های فرایند برنامه ریزی محصول: ابتدا فرصت های چندگانه، اولویت بندی شده و سپس مجموعه ای از پروژه های خوش آتیه انتخاب می شوند. سپس منابع...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت هجدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت هجدهم
پروژه های توسعه محصول را می توان در قالب چهار نوع گروه بندی نمود: پلت فرم های محصول جدید محصولات فرعی پلت فرم های محصول موجود پیشرفت های تدریجی (بهبود) در محصولات جدید مح...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت هفدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت هفدهم
فرایند برنامه ریزی محصول «طرح محصول»، سبد پروژه های محصولی که قرار است توسط سازمان توسعه یابد و هم چنین زمان موردنیاز برای معرفی محصول به بازار را مشخص می سازد. فرایند بر...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت شانزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت شانزدهم
برنامه ریزی محصول فرایند «برنامه ریزی یا برنامه ریزی محصول»، قبل از تأیید رسمی پروژه ی توسعه محصول، پیش از به کارگیری منابع مهم، و قبل از شکل گیری یک تیم توسعه ی بزرگ تر،...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت پانزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت پانزدهم
انتخاب ساختار سازمانی مناسب توسعه محصول ساختار سازمانی مناسب توسعه محصول ، بستگی به آن دسته از عوامل عملکرد سازمانی دارد که نقش آن ها در دستیابی به موفقیت از همه پررنگ تر...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت چهاردهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت چهاردهم
ساختارهای توسعه محصول شرکت های موفق، علاوه بر اتخاذ یک فرایند توسعه ی مؤثر، باید بتوانند کارکنان و نیروی انسانی توسعه محصول را نیز به خوبی سازمان دهی نمایند. در این یاددا...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سیزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سیزدهم
جریان‌ های فرایند توسعه محصول فرایند توسعه محصول معمولاً یک جریان ساختاریافته‌ از فعالیت‌ها، و هم‌چنین یک جریان اطلاعاتی را دنبال می‌کند. این امر به ما اجازه می‌دهد تا «ن...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت دوازدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت دوازدهم
جرح و تعدیل فرایند کلی توسعه محصول - بخش دوم همانطور كه در پست قبل محصولات «فشار فناوری»، محصولات سکو یا «پلت‌فرم»، محصولات «فرایند بر» و محصولات «سفارشی‌ساز» را معرفي كر...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت یازدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت یازدهم
جرح و تعدیل فرایند کلی توسعه محصول فرایند کلی توسعه محصول که در یادداشت‌ های قبلی نشان داده شده، یک فرایند عمومی محسوب می‌شود و بدیهی است که فرایندهای خاص، با توجه به بست...
بیشتر بخوانید