هوشمندی فناوری

هوشمندی فناوری – قسمت چهاردهم

هوشمندی فناوری – قسمت چهاردهم
سطح سوم الگوی هوشمندی فناوری: فرایند هوشمندی فناوری- انواع چرخه عملیاتی چرخه عملیاتی هوشمندی فناوری می تواند به سه صـورت تعریف و اجرا شود. سازمـان ها مبتنی بر ویژگی ها و...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت سیزدهم

هوشمندی فناوری – قسمت سیزدهم
سطح سوم الگوی هوشمندی فناوری: فرایند هوشمندی فناوری فرایند هوشمندی فناوری دارای دو ورودی «نیازها/ شکاف های فناوری» حاصل از برنامه ریزی های راهبردی سازمان و «داده های فناو...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت دوازدهم

هوشمندی فناوری – قسمت دوازدهم
ایجاد هوشمندی فناوری در سازمان نیازمند تعیین «سبک هوشمندی فناوری مناسب» می باشد. سبک هوشمندی فناوری به نحوه ارتباط منابع هوشمندی به نیازهای تصمیم گیرندگان اصلی اشاره می ک...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت یازدهم

هوشمندی فناوری – قسمت یازدهم
الگوی هوشمندی فناوری (بخش اول) به منظور استقرار هوشمندی فناوری، سازمان باید بر اساس الگوی هوشمندی فناوری اقدام نماید (شکل زير). این الگو کلیات و حدود و ثغور فعالیت ها و ا...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت دهم

هوشمندی فناوری – قسمت دهم
الزامات استقرار نظام هوشمندی فناوری در سازمان به منظور استقرار نظام هوشمندی فناوری در سازمان، الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: فهم مکاتب و فلسفه وجودی، ایجاد درک مشت...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت نهم

هوشمندی فناوری – قسمت نهم
رابطه هوشمندی فناوری با نظام مدیریت فناوری به طور کلی نظام مدیریت فناوری از فرایندهای شناسایی، ارزیابی، انتخاب، اکتساب، بهره برداری و مراقبت/ صیانت تشکیل شده است. با توجه...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت هشتم

هوشمندی فناوری – قسمت هشتم
انواع هوشمندی و رابطه آنها با یکدیگر انواع هوشمندی و مفاهیمی همچون هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، هوشمندی رقبا، پویش محیطی، پایش فناوری، دیده بانی فناوری، هوشمندی اجت...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت هفتم

هوشمندی فناوری – قسمت هفتم
سازمان ها به منظور استفاده شایسته از هوشمندی فناوری باید از ابزارهای هوشمندی فناوری مناسب استفاده نمایند. همچنین باید بر چگونگی استفاده از آنها نیز مسلط باشند. این ابزاره...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت پنجم

هوشمندی فناوری – قسمت پنجم
بهره برداران و مشتریان هوشمندی فناوری به طور کلی بهره برداران و مشتریان هوشمندی فناوری در سازمان عبارتند از: مدیران پروژه های توسعه محصول و فناوری؛ مدیران فناوری؛ مدیران...
بیشتر بخوانید