هوشمندی فناوری

هوشمندی فناوری – قسمت هشتم

هوشمندی فناوری – قسمت هشتم
انواع هوشمندی و رابطه آنها با یکدیگر انواع هوشمندی و مفاهیمی همچون هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، هوشمندی رقبا، پویش محیطی، پایش فناوری، دیده بانی فناوری، هوشمندی اجت...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت هفتم

هوشمندی فناوری – قسمت هفتم
سازمان ها به منظور استفاده شایسته از هوشمندی فناوری باید از ابزارهای هوشمندی فناوری مناسب استفاده نمایند. همچنین باید بر چگونگی استفاده از آنها نیز مسلط باشند. این ابزاره...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت پنجم

هوشمندی فناوری – قسمت پنجم
بهره برداران و مشتریان هوشمندی فناوری به طور کلی بهره برداران و مشتریان هوشمندی فناوری در سازمان عبارتند از: مدیران پروژه های توسعه محصول و فناوری؛ مدیران فناوری؛ مدیران...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم
اهداف و ماموريت هوشمندی فناوری ماموريت هوشمندی فناوری با ماموريت و راهبردهای هر سازمان مرتبط است. همچنین راهبردهای جاری سازمان، پیشران فعالیت های هوشمندی فناوری در کوتاه...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت سوم

هوشمندی فناوری – قسمت سوم
فلسفه هوشمندی فناوری بر اساس تعریف روابط میان دو جزء اصلی آن یعنی «مشتریان هوشمندی» و «کارگزاران هوشمندی» تعریف می‌شود. مشتریان هوشمندی «تصمیم‌ گیرندگان اصلی» در سازمان م...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت دوم

هوشمندی فناوری – قسمت دوم
انواع مکاتب هوشمندی فناوری مکاتب هوشمندی فناوری: به طور کلی نظام هوشمندی فناوری بر اساس یکی از دو نوع مکتب زير ایجاد می شود: مکتب اول: در این مکتب هوشمندی فناوری ابزاری ب...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت اول

هوشمندی فناوری – قسمت اول
تغییرات روزافزون علم، فناوری و نوآوری در عصر حاضر و تغییر ذائقه کاربران نهایی، بقاء سازمان‌ها، شرکت‌ها و ... را با چالش مواجه کرده است. اما باید اندیشید راز موفقیت سازمان...
بیشتر بخوانید