سطح آمادگی فناوری

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهاردهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهاردهم
TRLs زبان و درك مشترك از بلوغ يك فناوري معين براي يك كاربرد مورد نظر ايجاد مي‌ كنند. علاوه بر اين، با توانمند ساختن مدير برنامه يا طرح براي انجام مقايسه‌ ي محكم و مستدل ب...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوازدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوازدهم
در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. در سال 2003 ميلادي، سازمان تداركات دفاعي وزارت دفاع...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت یازدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت یازدهم
در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. سطوح آمادگي فناوري در وزارت دفاع انگلستان نيز براي ا...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت دهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت دهم
در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. بررسي‌ پروژه‌ هاي مختلف دفاعي و غير دفاعي توسط بخش‌...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم
در پست قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. سازمان حسابرسي كل آمريكا پس از بررسی های متعدده به اين ن...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت هشتم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هشتم
يكي از معيارهايي كه جهت سنجش آمادگي و بلوغ فناوري‌ ها مورد استفاده قرار گرفته است، سطوح آمادگي (بلوغ) فناوري است. منكينز اين سطوح را به 9 سطح افزايش داد. از آن سال به بعد...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفتم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفتم
اگر هدف از «تحقيق» توسعه دانش جديد باشد، هدف از «توسعه» بكارگيري دانش علمي يا مهندسي به منظور گسترش آن و اتصال دانش به يك حوزه معين است. در این پست به انواع تحقیق و توسعه...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت ششم

سطح آمادگی فناوری – قسمت ششم
اگر هدف از تحقيق توسعه دانش جديد باشد، هدف از «توسعه» بكارگيري دانش علمي يا مهندسي به منظور گسترش آن و اتصال دانش به يك حوزه معين نظير ريز مدارها، سپس اتصال به حوزه‌ هاي...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت پنجم

سطح آمادگی فناوری – قسمت پنجم
در این پست ابتدا توسعه فناوری به سه صورت تعریف شده و در ادامه ارزیابی فناوری و بلوغ فناوری توضیح داده می شود. همانطور كه در تعريف فناوري بيان شد، يك فناوري بايد به يك نيا...
بیشتر بخوانید