سطح آمادگی فناوری

سطح آمادگی فناوری – قسمت هجدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هجدهم
چالش سطوح آمادگي فناوری: با وجود كاربردهايي كه براي سطوح آمادگي فناوري بيان شد، به نظر مي‌ رسد ابهاماتي در رابطه با استفاده از اين سطوح در مديريت برنامه‌‌ هاي تحقيقاتي وج...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم
انتخاب يك فناوري از ميان چندين گزينه يكي از مسائلي است كه پروژه‌ هاي تحقيقاتي- توسعه‌ اي معمولا با آن مواجه هستند. سطح بلوغ فناوري و در دسترس‌ بودن به موقع آن يكي از معيا...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهاردهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهاردهم
TRLs زبان و درك مشترك از بلوغ يك فناوري معين براي يك كاربرد مورد نظر ايجاد مي‌ كنند. علاوه بر اين، با توانمند ساختن مدير برنامه يا طرح براي انجام مقايسه‌ ي محكم و مستدل ب...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوازدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوازدهم
در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. در سال 2003 ميلادي، سازمان تداركات دفاعي وزارت دفاع...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت یازدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت یازدهم
در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. سطوح آمادگي فناوري در وزارت دفاع انگلستان نيز براي ا...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت دهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت دهم
در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. بررسي‌ پروژه‌ هاي مختلف دفاعي و غير دفاعي توسط بخش‌...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم
در پست قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. سازمان حسابرسي كل آمريكا پس از بررسی های متعدده به اين ن...
بیشتر بخوانید