نقشه راه فناوری

نقشه راه فناوری – قسمت پنجم

نقشه راه فناوری – قسمت پنجم
چهارچوب علمی تدوین نقشه راه پس از انجام فعالیت های مقدماتی نظیر انتخاب مسئول تدوین نقشه راه، تعیین اعضای تیم، تشکیل تیم، تعریف قلمرو و حدود و ثغور نقشه راه و غیره؛ نوبت ب...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت چهارم

نقشه راه فناوری – قسمت چهارم
مراحل تهیه نقشه راه فرایند تدوین نقشه راه را می توان در سه مرحله کلی خلاصه نمود. این رویکرد سه مرحله ای، با آن چه که پژوهشگاه سَندیا تجربه نموده است شباهت دارد؛ البته در...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت سوم

نقشه راه فناوری – قسمت سوم
نمای کلی نقشه راه فناوری در نگاه کاربردی، نقشه راه را باید یک روش برنامه ریزی آینده گرا و لایه به لایه دانست: شکل کلی نقشه راه، متشکل از نموداری چند لایه مبتنی بر محور زم...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت دوم

نقشه راه فناوری – قسمت دوم
مبانی و تعریف نقشه راه محققان تعاریف متعددی از تدوین نقشه راه فناوری[1] عرضه نموده اند (Rinne, 2004; Phaal et al., 2010). یک تعریف حداقلی، تدوین نقشه راه را شامل پیش  بین...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت اول

نقشه راه فناوری – قسمت اول
خستین نقشه راه مکشوف، توسط ماسل گزارش شده که مربوط به اوراق قرضه در آمریکا طی سال های 1939 تا 1944 بوده و تمرکزی بر فناوری نداشته است. ولی اغلب روی این موضوع اتفاق نظر وج...
بیشتر بخوانید