نقشه راه فناوری

نقشه راه فناوری – قسمت اول

نقشه راه فناوری – قسمت اول
خستین نقشه راه مکشوف، توسط ماسل گزارش شده که مربوط به اوراق قرضه در آمریکا طی سال های 1939 تا 1944 بوده و تمرکزی بر فناوری نداشته است. ولی اغلب روی این موضوع اتفاق نظر وج...
بیشتر بخوانید