جهانی سازی فناوری

جهانی سازی فناوری

جهانی سازی فناوری و نوآوری های فناورانه

جهانی سازی فناوری یک پدیده ی یکتا و تک بعدی نیست. یکی از کلی ترین تعریف هایی که از جهانی سازی ارائه شده است توسط گیدنز مطرح شده است: “تشدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان به گونه ای که رویداد های محلی از رویداد هایی که در کیلومترها دور تر روی می دهند تاثیر بپذیرند و بر عکس”. بنابراین جهانی سازی به یک سطح بالا از میزان وابستگی ها و روابط متقابل میان بازیگرانی که از نظر جغرافیایی از هم دور و پراکنده هستند اشاره دارد.

همانطور که در مورد فناوری های نوین مانند ICT، زیست فناوری و مواد نوین دیده ایم، این فناوری ها می توانند با فرآیند پیچیده ی تغییرات ساختاری، نهادی و سازمانی پیوند بخورند. بنابراین در ساده ترین حالت می توان جهانی سازی فناوری را به معنای افزایش بعد بین المللی تولید و انتشار فناوری ها دانست که البته این نوع از جهانی سازی راحت ترین نوع برای اندازه گیری و ثبت نیز می باشد.

فناوری های نوین نقشی اساسی در امکان پذیر نمودن جهانی سازی فناوری دارند. بدون وجود هواپیما ها، ماهواره ها و کامپیوتر ها امکان انتقال گسترده ی اطلاعات و در نتیجه سرعت و شدت انتقال فناوری که از مشخصه های جهان کنونی هستند، امکان پذیر نخواهد بود. در واقع این فناوری های نوین بودند که باعث پیدایش “دهکده ی جهانی” شدند.

جهانی سازی و تغییرات فناوری در واقع کاملا در هم تنیده و مرتبط به هم می باشند و اینکه کدامیک زودتر روی داده و منجر به شکل گیری دیگری شده است اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم اینست که بدانیم این دو پدیده یکدیگر را تقویت می کنند. اما سوال اینجاست که تا چه میزان، تولید، انتقال و انتشار فناوری در اثر جهانی سازی – که خود تسهیل گر آن بوده است – دستخوش دگرگونی می شود؟

جهانی سازی فناوری

سال ها فرض بر این بوده است که در یک فرآیند چرخشی فناوری های نوین به عنوان “روان کننده و تسهیل گر” برای جهانی سازی اقتصادی و اجتماعی عمل می کنند. جهانی سازی نیز به نوبه ی خود، در حالی که گردش افراد، کالا ها، سرمایه و بالاتر از همه ایده ها و دانش را تسهیل می نماید، امکان یک نرخ پیش بینی نشده از تغییرات فناوری را فراهم آورده است. بنابر این مفهوم جهانی سازی فناوری و نوآوری حلقه ی پیوند دو پدیده ی بنیادین در اقتصاد نوین است: یکپارچه شدن بین المللی و فزاینده ی فعالیت های اقتصادی و افزایش اهمیت دانش در فرآیند های اقتصادی.

در ادامه به توضیح هر یک از این روش های جهانی سازی فناوری می پردازیم. این روش ها چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه مکمل یکدیگر هستند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *